Kim jesteśmy

Ewangeliczny…

Ewangelia to dobra nowina o Chrystusie, który przyszedł‚ na świat, aby zbawić grzeszników. Wszyscy potrzebujemy Chrystusa, ponieważ wszyscy jesteśmy grzesznikami. Ustawicznie buntujemy siś przeciwko Bogu, który nas stworzył i podtrzymuje przy istnieniu. Chcemy sami decydować o tym, co dobre, a co złe. W swoim zaślepieniu szukamy niezależności od Boga, a przecież bez Niego nie możemy zrobić nawet jednego kroku, ani wziąć kolejnego oddechu. Odwracając się od Boga, który jest źródłemem życia, wolności i mądrości, stajemy się głupcami i niewolnikami grzechu, aż w końcu umieramy. Pobudzamy do gniewu Tego, który jest Panem nieba i ziemi i w konsekwencji zmierzamy prosto do piekła.

Dobra nowina o Chrystusie jest odpowiedzią na problem grzechu i śmierci. To jest Ewangelia o Bożej miłości, przebaczeniu grzechów i życiu wiecznym. Jezus Chrystus, Bóg Syn, stał się człowiekiem i umarł‚ na krzyżu dla naszego zbawienia. Poniósł w ten sposób karę za nasze grzechy i uwolnił nas z niewoli grzechu i śmierci. Nie ma innej drogi do zbawienia i pojednania z Bogiem. To, czego nikt z nas nie był w stanie dokonale wypełnić, wypełniło się w Chrystusie. Uwierz, a będziesz zbawiony!

…Zbór…

Słowo „zbór” to staropolski odpowiednik słowa „kościół”. Podobnie jak nowotestamentowe greckie słowo „eklezja” oznacza ono zgromadzenie. Kosciół jest bowiem zgromadzonym Ludem Bożym i Ciałem Chrystusa. Słowa „kościół” Biblia używa w dwóch znaczeniach. W pierwszym oznacza wspólnotę wszystkich wyznających wiarę w Chrystusa, Ciało, którego jedyną Głową jest sam Jezus Chrystus (jest to Kościół powszechny, czyli katolicki). W drugim znaczeniu słowo to odnosi się do konkretnej, lokalnej wspólnoty wierzących (kościół lokalny). Tym, co odróżnia kościół lokalny od innych organizacji i instytucji, jest zwiastowanie Słowa Bożego i sprawowanie sakramentów. Chrześcijańskie kościoły lokalne mogą nosić rozmaite nazwy i różnić od siebie w wielu drugorzędnych kwestiach. Łączy je ta sama, oparta na Słowie Bożym wiara. O ”jakości” kościoła lokalnego decyduje jego wierność, w nauczaniu i w praktyce, Słowu Bożemu.

…Reformowany

Nawiązujemy do dziedzictwa protestanckiej Reformacji – wielkiego ruchu odnowy Kościoła. Reformatorzy postawili sobie za cel oczyszczenie Kościoła z niebiblijnych przekonań i praktyk, oraz powrót do Pisma Świętego jako jedynego źrodła prawdy, zgodnie z nastepującymi zasadami:

  • solus Christus (jedynie Chrystus) – Jeden jest Bóg i jeden pośrednik między Bogiem a ludźmi, a mianowicie Jezus Chrystus. On jest jedyną drogą do Boga.
  • sola fide (jedynie wiara) – Człowiek może dostąpić zbawienia jedynie na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa. Przez wiarę w Chrystusie rozpoznajemy naszego Pana i Zbawiciela. Wiara rodzi się ze słuchania Słowa Bożego.
  • sola gratia (jedynie łaska) – Zbawienie jest darem łaski Bożej. Oznacza to, iż nie możemy sobie na nie zasłużyć ani go wypracować. To Bóg daje nam przebaczenie grzechów i nowe życie, chociaż zasługujemy na śmierć i wieczne potępienie.
  • sola scriptura (jedynie Pismo) – najwyższym i ostatecznym autorytetem jest dla nas Pismo Święte – czyste i nieskażone Słowo Boże. Jedynie Pismo Święte może decydować o tym, w co mamy wierzyć i jak mamy żyć.
  • soli Deo gloria (jedynie Bogu chwała) – oddajemy boską cześć i chwałę jedynie Bogu w Trójcy jedynemu. Tylko do niego powinniśmy się modlić, Jemu za wszystko dziękować, dla Niego żyć i umierać.

Naszymi księgamy wyznaniowymi są Trzy Formy Jedności, czyli:

oraz Konfesja Sandomierska.

Rada Zboru

  • Andrzej Polaszek, pastor
  • Gniewomir Giec, starszy

Afiliacja

Od 2006 roku EZR Poznań jest członkiem
Communion of Reformed Evangelical Churches